در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 26 آبان 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  06:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  468,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  535,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  وی ای پی سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تخت شو سرعین سرچم