در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

يکشنبه 6 مهر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، تخت.شوسرچم(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شوسرچم(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شوسرچم(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، تخت.شوسرعین.سرچم.(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  تخت شو.سرعین.سرچم.ضد.عفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت