در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

چهارشنبه 4 مهر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  06:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  468,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 3

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تخت شومانیتوردار سرعین
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین