در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  06:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  396,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  477,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار سرچم سرعین
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین