در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

چهارشنبه 2 اسفند 1396
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  374,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  374,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  450,500 ریال

  صندلی خالی : 23

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  450,500 ریال

  صندلی خالی : 12

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  450,500 ریال

  صندلی خالی : 22