در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

چهارشنبه 26 مهر 1396
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توضیحات:
  جاده سرجم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردارسرعین سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردارسرعین سرچم