در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

شنبه 26 آبان 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  448,800 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  وی ای پی تک صندلی مسیرحرکت سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  با دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید0
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  با دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید0
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  با دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید0