در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

دوشنبه 20 آذر 1396
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  مسیرحرکت ازجاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  تختشومانیتوردارهمراه بااینترنت رایگان ازجاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  تختشو مانیتوردارهمراه بااینترنت رایگان ازجاده سرچ