در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

يکشنبه 6 مهر 1399
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  680,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  725,600 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  680,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  680,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  725,600 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  725,600 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  907,000 ریال

  725,600 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-