در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

چهارشنبه 2 اسفند 1396
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  352,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  مسیر حرکت از جاده شمال
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  374,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  مسیر حرکت از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تختشو مانیتوردار مسیرحرکت از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  تختشو مانیتوردار مسیرحرکت از جاده سرچم