در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

چهارشنبه 4 مهر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  422,400 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مسیر حرکت از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تختشو مسیر حکت از سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تختشو مسیر حرکت از سرچم
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  448,800 ریال

  صندلی خالی : 26

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 23