در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  352,000 ریال

  صندلی خالی : 27

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  450,500 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  352,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  450,500 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 17