در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

يکشنبه 29 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  مسیر حرکت از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تختشو 25صندلی مسیر حرکت از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تختشو مانیتوردار25صندلی مسیر حرکت از جاده سرچم
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 10