در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

ساری

دوشنبه 20 آذر 1396
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  445,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 41

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت رامسر چالوس بابل ساری