در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

ساری

جمعه 1 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 41

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 33

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 0