در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

ساری

چهارشنبه 26 مهر 1396
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مسیر حرکت هشتپر رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مسیر حرکت هشتپر رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 34

  توضیحات:
  مسیر حرکت هشتپر رشت رامسر چالوس بابل ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 37

  توضیحات:
  مسیر حرکت هشتپر رشت رامسر چالوس بابل ساری