در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

زنجان

چهارشنبه 22 مرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس اردبیل به تهران می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • از پایانه

  اردبیل

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس اردبیل به تهران می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • از پایانه

  اردبیل

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس اردبیل به تهران می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • از پایانه

  اردبیل

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس اردبیل به تهران می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-
 • از پایانه

  اردبیل

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس اردبیل به تهران می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-